Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Najczęściej zadawane pytania- rekrutacja LO

Email Drukuj PDF
  • Kiedy rozpoczyna się i kończy rekrutacja do szkół w Kosowie?

Rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z harmonogramem obowiązującym w całym kraju. Rozpoczyna się 17 maja. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

  • Kto może składać wnioski o przyjęcie do LO i BS?

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

  • Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do liceum ogólnokształcącego?

Warunkiem przyjęcia do liceum jest:

- złożenie w terminach określonych w harmonogramie MEiN wymaganych dokumentów takich jak wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie www szkoły: http://www.lo.kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2 oraz online: https://forms.office.com/r/wkbHQ0gABR) i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

- uzyskanie minimalnej sumy punktów za wyniki egzaminu oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

  • Kto decyduje o przyjęciu kandydata do LO i BS?

O przyjęciu nowych uczniów do klas pierwszych decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół składająca się z trzech nauczycieli. O przyjęciu uczniów do klas drugich i trzecich oraz do klas pierwszych w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor ZS.

  • Czy wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły trzeba złożyć wszystkie oświadczenia, których druki dostępne są na stronie www szkoły?

Nie, dodatkowe wybrane oświadczenia mogą, ale nie muszą być składane. Są one potwierdzeniem szczególnej sytuacji kandydata uwzględnianej na jego korzyść w procesie rekrutacyjnym.

  • Jak są przeliczane oceny i wyniki egzaminów na punkty?

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać maksymalnie 200 punktów.

Punkty ze świadectwa

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę, język obcy i informatykę. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.

Punkty z egzaminu

Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki testów z roku 2021 będą znane 2 lipca). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Warto pamiętać, że w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej dało kandydatom szansę, by po otrzymaniu świadectwa i wyniku egzaminu ósmych klas, czyli po upewnieniu się, ile punktów kandydat zebrał w sumie, można było na nowo ułożyć listę preferencji, a także wskazać inną szkołę pierwszego wyboru (do tej placówki trzeba wówczas przenieść wniosek i wszystkie dokumenty). Czas na takie zmiany jest pomiędzy 25 czerwca a 14 lipca 2021 r.


Poprawiony: piątek, 30 kwietnia 2021 11:27
 

Najczęściej zadawane pytania- rekrutacja szkoła branżowa

Email Drukuj PDF
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do szkoły branżowej?

Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej jest złożenie w terminach określonych w harmonogramie MEiN wymaganych dokumentów takich jak:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie www szkoły: http://www.lo.kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2 oraz online: https://forms.office.com/r/wkbHQ0gABR);

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranego zawodu;

- kserokopia umowy zawartej z pracodawcą.


  • W jaki sposób szukać pracodawcy?

Po wyborze zawodu można udać się do okolicznych zakładów pracy zatrudniających pracowników w tym zawodzie i zapytać o możliwość zatrudnienia pracownika młodocianego (wymagania dla pracodawców zawierają następujące dokumenty:

http://www.lo.kosowlacki.pl/images/stories/dokumenty/MEN%20w%20sprawie%20praktycznej%20nauki%20zawodu.pdf, http://www.lo.kosowlacki.pl/images/stories/dokumenty/RM%20w%20sprawie%20przygotowania%20zawodowego%20modocianych.pdf )

Można też zwrócić się do dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim z prośbą o skontaktowanie z pracodawcą (tel. 660302536).

 

 

Poprawiony: piątek, 30 kwietnia 2021 11:27
 

Obsługa dziennika

Email Drukuj PDF
 

Procedury egzaminu z kwalifikacji.

Email Drukuj PDF

Informatory o egzaminach, w tym wyposażenie stanowiska na egzamin praktyczny: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/

materiały i przybory pomocnicze: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf
organizacja egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.PDF
procedury bezpieczeństwa: https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_355820210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf.pdf

 

Poprawiony: piątek, 23 kwietnia 2021 09:30
 

Lekcja Enter

Email Drukuj PDF

 


Strona 7 z 177

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości