Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Email Drukuj PDF
W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmuje uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica ucznia lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem Zespołu Szkół w Kosowie Lackim do 11 września 2020 roku.
 

Zalecenia MEN dla uczniów i rodziców - powrót do szkół

Email Drukuj PDF

 

Wyniki matur

Email Drukuj PDF

W skrócie:

Matura 2020 absolwentów 2020

Matura 2020 to wyjątkowy egzamin – jedyny w historii, który odbył się w czerwcu w okresie pandemii.

Ilość przystępujących do egzaminu: wszyscy uczniowie klasy III LO złożyli deklaracje maturalne, ale, niestety, jedna osoba nie zgłosiła się na egzamin;

Zdawalność: nie ma osób, które definitywnie nie zdały egzaminu; wszyscy, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości mają możliwość zdawania egzaminu poprawkowego 8 września (z matematyki lub języka angielskiego);

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych:

z języka polskiego P- drugi wynik w powiecie na 6 szkół,

z języka rosyjskiego P – drugi wynik w powiecie na 5 szkół,

z matematyki P - trzeci wynik w powiecie na 6 szkół,

z języka angielskiego P - trzeci wynik w powiecie na 6 szkół.

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych:

z geografii R - trzeci wynik w powiecie na 6 szkół,

z biologiiR - trzeci wynik w powiecie na 5 szkół.

Rekordziści indywidualni:

wyniki 100% - stanowiąponad 6% wyników z przedmiotów obowiązkowych,

wyniki powyżej 95% - stanowiąponad 9% wyników z przedmiotów obowiązkowych,

najwyższy wynik na poziomie P – 100%,

najwyższy wynik na poziomie R – 96%.

 

 

 

 

Wyniki rekrutacji

Email Drukuj PDF

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

2020/2021

Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół w Kosowie Lackim informuje, że
1) do przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim zostali zakwalifikowani wszyscy chętni;

Kandydaci do BSI obowiązani są dostarczyć do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki wybranego zawodu (skierowanie wystawia szkoła),

- kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisaną z pracodawcą,

- 2 fotografie;

2) do przyjęcia do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kosowie Lackim zostali zakwalifikowani chętni, którzy uzyskali podczas rekrutacji co najmniej 60 punktów – osoby, które nie przekroczyły tego progu zostały poinformowane telefonicznie;

Kandydaci do LO obowiązani są dostarczyć do szkoły:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- 2 fotografie;

Dodatkowych informacji udziela dyrektor ZS; tel. 660302536

 

 

Drodzy Ósmoklasiści!

Email Drukuj PDF

Drodzy Ósmoklasiści!
Mamy dla Was coś specjalnego - quizową dobierankę dotyczącą wycieczek szkolnych, w których uczestniczyli nasi uczniowie https://learningapps.org/display?v=pp7zrqyfk20.

Spróbujcie swoich sił.

Powodzenia

 


Strona 9 z 166

SONDA

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości